Landskabt, 2016

Landskabt er en større serie fotografiske landskabsbilleder optaget i Vadehavsregionen og udstillet i Vadehavsregionen. Udstillingen fandt sted i perioden 1. september til 2. oktober 2016. Landskabt forsøger på sin egen måde at indfange områdets helt særlige karakter og atmosfære. Det handler derfor ikke om, hvordan der ser ud på en bestemt lokalitet, men om hvordan det opleves, når man står der midt i marskens store vide, åbne landskab. Eller hvis man befinder sig i en lille, solbeskinnet lysning i en plantage, eller i hjørnet af en mark i ly af et gammelt læhegn. Det er fotografier, som hver især søger at indfange landskabet og naturens essens fremfor at dokumentere stedet i sig selv. Billederne i projektet Landskabt er ikke specielt præcise gengivelser af et sted, men er i sig selv “steder”.

Landskabsbillederne er alle lavet som store lysbilleder og blev vist i lyskasser i form af allerede eksisterende facadeskilte og gadestandere ved forretninger og virksomheder i mindre byer langs Vadehavet. Billederne blev udstillet enkeltvis eller i små klynger. Det er små nedslag i området på steder, hvor landskabet og naturen umiddelbart ikke er særlig nærværende, men alligevel til stede helt tæt på lige udenfor byerne. Landskaberne og landskabsbillederne lever sammen og lever samtidigt; de er som en katalysator for det ene til at opleve det andet.

Billederne til Landskabt er af en anden karakter end landskabsfotografier for det meste. Billederne søger hver især at fremstille de enkelte landskabers særlighed, deres essens, fremfor at være en simpel repræsentation. At videregive oplevelser og indtryk fra Vadehavsregionens storslåede landskaber er landskabsfotografiernes mål. Landskabt søger således at skabe billeder fra området, som i sig selv er en oplevelse, der på sin vis kan ligne oplevelserne ude i landskaberne. Intentionen er at skabe en egen virkelighed for de fotografiske landskabs-billeder. De minimale, slørede og upræcise fotografiske gengivelser af landskaber og steder ved Vadehavet er både et udtryk for landskabsbilledernes baggrund i den maleriske tradition fremfor en fotografisk, og samtidig et forsøg på at give beskueren større rum til oplevelse og tolkning af billederne. Billederne er et medie for beskueren til at spejle sig selv i, i stedet for kun at skulle se et bestemt sted eller kunstneren bag værkerne.

Tanken med at præsentere udstillingsprojektet i det offentlige rum fremfor en kunstinstitution har to aspekter: at præsentere kunst på steder som normalt ikke forstås som kunstrum, og at nå ud til publikum uden at de selv skal opsøge kunsten. Ved at vise kunst i ikke-kunstrum undgås mange forudfattede opfattelser om kunst som værende virkelighedsfjernt, uforståeligt eller direkte unyttigt. Kunst, der mødes i uvante omgivelser, opleves ofte også med et mere åbent sind. Pointen er, at kunst ikke er elitært, noget uopnåeligt, men en faglig praksis blandt mange og på linje med de fleste. Kunst i det offentlige rum bliver nærmest hver mands eje, og særligt kunst fra det umiddelbart nære forstærker personlige relationer og oplevelser med den.

Landskabt blev lavet som en satellitudstilling under Ribe Kunstmuseum og vist som en del af Vadehavsfestival 2016. En stor tak til Grosserer L. F. Foghts Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Nordea-fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Colorgruppen, Løgumkloster Refugium, J.P. El-service Ribe v/ Per Jacobsen og El-Service Højer v/ Jan Andersen for økonomisk støtte og praktisk hjælp, samt en helt særlig tak til alle de som har stillet lyskasser til rådighed.


Landskabt, 2016